Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden voor het verkopen van onze verlichting:

 1. Wij nemen aan dat onze algemene voorwaarden door de klant gekend zijn.
 2. Op dit moment werken wij in Nederlandse taal.
 3. Wij bieden zelfbouwpakketten verlichting voor de woonkamer, slaapkamer, eetkamer, keuken, hal en wc aan, inclusief levering en exclusief plaatsing.
 4. Orders worden onder voorbehoud aangenomen en naargelang onze mogelijkheden uitgevoerd.
 5. Houd er rekening mee dat de kleuren van onze lampen in foto’s op de website soms lichtjes kunnen afwijken van de werkelijke productkleuren.

Prijzen:

 1. De prijzen voor de verlichting zoals deze online staan vermeld zijn bindend, tenzij er sprake is van overmacht.
 2. Bij de prijzen voor onze lampen op onze website staat steeds vermeld of deze prijzen inclusief of exclusief BTW zijn. De afrekening van bestellingen van onze verlichting gebeurt steeds inclusief BTW. In alle andere gevallen neem contact met ons op.

Transportkosten:

 1. Kosten voor de levering van onze lampen zijn onder transportkosten opgenomen en worden bij elke aparte bestelling aangerekend.
 2. Per adres en per bestelling van de verlichting rekenen wij €200 transportkosten aan. Dat zijn de kosten voor de verplaatsing. Hierin zijn kosten inbegrepen voor de brandstof en de tijd.

Leveringstermijn:

 1. Wij hanteren leveringstermijn van ongeveer 2 maanden. Die tijd is nodig voor het doorgeven van de bestelling naar de fabriek, productie van de lampen en levering bij ons.
 2. Na het plaatsen van je bestelling bij de fabriek, nemen wij contact met jou op om de leveringsdatum in te plannen.
 3. Soms kan de leveringstermijn oplopen. Wij rekenen op begrip en doen in dit geval ons uiterste best om zo snel mogelijk bestelling leveren en plaatsen.
 4. Als wij niet binnen aangegeven leveringstermijn kunnen leveren, informeren wij jou hierover zo snel mogelijk, in ieder geval voor het verstrijken van de afgesproken termijn. In dit geval spreken wij een nieuwe levering en plaatsingsdatum af.
 5. Als binnen deze aanvullende termijn lampen bij ons niet geleverd worden, heb je recht om de overeenkomst kosteloos te beëindigen. Wij betalen in dit geval alle door jou betaalde bedragen binnen één week terug.
 6. Als wij jou niet binnen de eerste leveringstermijn over vertragingen geinformeerd hebben, heb je ook recht om na het verstreken van deze eerste leveringstermijn onze overeenkomst kosteloos te beëindigen en geld terug te krijgen.

Vennootschapsgegevens:

Alpha Plus Consulting
BTW BE 0786.557.558
Westerlaan 83 bus 1.1, B-8790 Waregem
e-mail service@lightingkit.shop
telefoon +32 468 560 285
rekeningnummer IBAN BE60 0019 3111 2170

Betalingen en terugbetalingen:

Betalingen, terugbetalingen en facturatie gebeuren steeds in Euro.

Herroepingsrecht

 1. Je hebt wettelijk herroepingsrecht. Om je herroepingsrecht uit te oefenen, kan je ook gebruik maken van het modeldocument in deze link. Je kan dit formulier invullen en versturen naar e-mailadres service@lightingkit.shop.
 2. Als je binnen enkele dagen jouw bedacht hebt van de gekozen aantallen of kleuren, neem zo snel mogelijk contact met ons op.

Garantie en waarborg

 1. Wij hanteren wat betreft het leveren van goederen de wettelijke minimumgarantietermijn van minimum twee jaar, indien het goed niet conform is aan de geplaatste bestelling. Dit betekent dat bij gebreken of defecten aan het goed er een kosteloze herstelling of vervanging mogelijk is tot twee jaar na de levering. Voor zover dit mogelijk is en redelijk is, heeft u de keuze tussen herstelling of vervanging. Enkel in geval de herstelling of de vervanging buitensporig of onmogelijk is of niet binnen een redelijke termijn kan worden uitgevoerd, heeft u recht om een prijsverlaging of de ontbinding van de verkoopovereenkomst te eisen.
 2. De waarborg vervalt indien de klant zonder onze uitdrukkelijke toestemming veranderingen liet uitvoeren.

Conformiteit

 1. De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
 2. Een door de ondernemer, fabrikant of importeur als garantie aangeboden regeling doet niets af aan de rechten en vorderingen die de consument, ter zake van een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van de ondernemer, jegens de ondernemer kan doen gelden op grond van de wet en/of de overeenkomst op afstand.

Klachten

 1. Elke klacht dient ons binnen de 5 werkdagen na levering gemeld te worden. Na deze termijn worden de goederen verondersteld te zijn goedgekeurd. De klacht mag via e-mail adres service@lightingkit.shop of via telefoonnummer +32 468 560 285 gemeld worden.
 2. We ondernemen direct een actie (als laatst binnen 5 werkdagen) om samen een oplossing te vinden.
 3. Mochten we er samen toch niet uitkomen, dan kan je als consument terecht bij Safeshops.be SafeShops.be zal bemiddelen tussen de consument en de verkoper indien de klacht op het eerste zicht gegrond is. Je kan hen bereiken via het klachtenformulier op https://www.safeshops.be/nl/consumers-complaints/ of schriftelijk: Kapelsesteenweg 195/1, 2180 Ekeren, info@safeshops.be
 4. Er bestaat ook een geschillenregeling bij de Consumentenombudsdienst https://consumentenombudsdienst.be/nl en het Online Dispute Resolution platform van de EU.

Betalingsvoorwaarden consumenten

 1. Voor consumenten gebeuren afrekeningen via een Nederlandse payment service provider Mollie. Deze afrekeningen gebeuren tijdens het plaatsen van de bestelling.

Betalingsvoorwaarden ondernemingen

 1. Voor ondernemingen zijn onze facturen vooraf betaalbaar op rekeningnummer IBAN: BE60 0019 3111 2170.
 2. De niet-betaling van een factuur op haar vervaldag brengt de onmiddellijke opeisbaarheid van alle zelfs nog niet vervallen facturen met zich mee, en laat ons tevens toe alle lopende bestellingen te schorsen of te annuleren.
 3. Elke niet op haar vervaldag betaalde factuur doet van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling, conventionele intresten ad 10% per jaar lopen. Een conventionele schadevergoeding van 10% van het factuurbedrag is tevens opeisbaar.
 4. In geval van geschil zijn alleen de rechtbanken van het arrondissement Kortrijk bevoegd.

Kwaliteitslabel webwinkel

Alpha Plus Consulting  – Lightingkit – heeft kwaliteitslabel van SafeShops (we zijn er nu met controle bezig).

Toepasselijk recht – Bevoegde rechter

Het Belgische recht is van toepassing. Bij eventuele geschillen zijn uitsluitend de bevoegde Belgische Rechtbanken bevoegd.

Recupelbijdrage

 1. Wij voldoen aan alle wettelijke verplichtingen inzake de verwijdering van afgedankte batterijen en elektrische en elektronische apparatuur.
 2. Wij en onze partners zorgen er voor dat de door ons verkochte elektronische apparaten correct worden teruggenomen en verwerkt.
 3. Wij benadrukken bij onze klanten dat, in overeenstemming met de geldende regelgeving, elektrische en elektronische apparaten en batterijen die op het einde van hun levensduur of verouderd zijn, of niet meer werken, niet in de vuilnisbak of in de selectieve sorteerbakken van hun gemeente mogen worden gegooid. Dit verbod wordt op de producten zelf aangegeven door het symbool van de doorkruiste vuilnisbak.
 4. Het doel van deze regelgeving is om de verspilling van grondstoffen te beperken en om het milieu en de menselijke gezondheid te beschermen door de verspreiding in de natuur van stoffen in bepaalde apparaten te voorkomen.
 5. Je hebt de mogelijkheid om dit afval af te leveren bij een geschikt inzamelpunt of tijdens de plaatsing van onze lampen aan onze technieker afgeven.
 6. De bijdrage voor Recupel is steeds inbegrepen in de prijs van de lampen, vermeld op de website.