Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden voor verkopen van onze verlichting

Wij nemen aan dat onze algemene voorwaarden door de klant gekend zijn.

Op dit moment werken wij in Nederlandse taal.

Vennootschapsgegevens:

Alpha Plus Consulting

BTW BE 0786.557.558

Henri Lebbestraat 43, B-8790 Waregem

Wij bieden lampen voor de woonkamer, slaapkamer, eetkamer, keuken, hal en wc aan, inclusief levering en plaatsing

Orders worden onder voorbehoud aangenomen en naargelang onze mogelijkheden uitgevoerd.

Kosten voor de levering van onze lampen zijn onder transportkosten opgenomen en worden bij elke aparte bestelling aangerekend.

Houd er rekening mee dat de kleuren van onze lampen in foto’s op de website soms lichtjes kunnen afwijken van de werkelijke productkleuren.

De prijzen voor de verlichting zoals deze online staan vermeld zijn bindend, tenzij er sprake is van overmacht.

Bij de prijzen voor onze lampen op onze website staat steeds vermeld of deze prijzen inclusief of exclusief BTW zijn. De afrekening van bestellingen van onze verlichting gebeurt steeds inclusief BTW. In alle andere gevallen neem contact met ons op.

De leveringstermijnen van de verlichting worden slechts ten zuiver indicatieve titel gegeven. Wij zijn afhankelijk van de producent van deze verlichting en willen geen verantwoordelijkheid nemen voor vertragingen in de fabriek.

Wij hanteren leveringstermijn van ongeveer 2 maanden. Soms kan deze levertermijn oplopen. Wij rekenen op begrip en doen in dit geval ons uiterste best om zo snel mogelijk bestelling leveren en plaatsen.

Per adres en per bestelling van de verlichting rekenen wij €200 transportkosten aan. Dat zijn kosten voor verplaatsing van de techniekers. Hierin zijn kosten voor brandstof en tijd voor het uithalen van gereedschap en lampen uit de auto en installatie van laser en andere hulpmiddelen in huis inbegrepen.

Betalingen en terugbetalingen

Betalingen, terugbetalingen en facturatie gebeuren steeds in Euro.

Bestelling annuleren

Omdat we met bestellingen op maat werken, en veel kleuren aanbieden, is het niet mogelijk om uw bestelling te annuleren. Als u binnen enkele dagen u bedacht hebt van de bestelling of gekozen aantallen of kleuren wilt veranderen, neem zo snel mogelijk contact met ons op.

U hebt geen recht op herroepingsrecht, omdat verlichting bij u geleverd en geplaatst wordt.

Garantie en waarborg

De garantieperiode voor onze lampen is standaard 5 jaar, ongeacht de garantieperiode van de producent. Wij geloven sterk in de kwaliteit van onze verlichting. De waarborg vervalt indien de klant zonder onze uitdrukkelijke toestemming veranderingen liet uitvoeren.

Omdat wij zelf lampen bij u installeren, hebt u zekerheid voor de volgende schadegevallen: beschadiging van lampen te wijten aan de weersomstandigheden zoals storm, sneeuw, hagel, waterinsijpeling, blikseminslag, enz..; defecten veroorzaakt door overspanning van het elektriciteitsnet tijdens de plaatsing; defecten veroorzaakt door het verkeerd aansluiten van lampen en bekabeling door de klant.

Conformiteit en garantie

1. De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.

2. Een door de ondernemer, fabrikant of importeur als garantie aangeboden regeling doet niets af aan de rechten en vorderingen die de consument, ter zake van een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van de ondernemer, jegens de ondernemer kan doen gelden op grond van de wet en/of de overeenkomst op afstand.

Klachten

Elke klacht dient ons binnen de 5 werkdagen na levering en plaatsing gemeld te worden. Na deze termijn worden de goederen verondersteld te zijn goedgekeurd.

Betalingsvoorwaarden

Onze facturen zijn vooraf betaalbaar op rekeningnummer IBAN: BE60 0019 3111 2170

De niet-betaling van een factuur op haar vervaldag brengt de onmiddellijke opeisbaarheid van alle zelfs nog niet vervallen facturen met zich mee, en laat ons tevens toe alle lopende bestellingen te schorsen of te annuleren.

Elke niet op haar vervaldag betaalde factuur doet van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling, conventionele intresten ad 10% per jaar lopen. Een conventionele schadevergoeding van 10% van het factuurbedrag is tevens opeisbaar. In geval van geschil zijn alleen de rechtbanken van het arrondissement Kortrijk bevoegd.

Alpha Plus Consulting  – Lightingkit – heeft kwaliteitslabel van SafeShops (we zijn er nu met controle bezig).

Toepasselijk recht – Bevoegde rechter

Het Belgische recht is van toepassing. Bij eventuele geschillen zijn uitsluitend de Rechtbanken van het arrondissement Kortrijk bevoegd.